www.sp87.poznan.pl

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Poznaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Poznaniu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod6_oswiata@um.poznan.pl
 2. pod numerem telefonu: +48 61 878 49 07
 3. pisemnie na adres: Izabela Malinowska-Szabowska, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym lub w celu uzasadnionego interesu Administratora jako pracodawcy.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (pracodawcę).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych;
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę prawną, informatyczną, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od nagrania.
 2. Termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

http://www.sp87.poznan.pl/RODO.html